SBRTG - Svenska Barnradioterapigruppen

SBRTG är en grupp bestående av kliniskt barnradioterapiverksamma onkologer och sjukhusfysiker representerande Sveriges alla sjukvårdsregioner. Målet är att verka för utbildning, kvalitetssäkring och riktlinjer för barnradioterapin i Sverige och att vara rådgivande organ i olika frågor kring barnradioterapi.

Gruppen startade sin verksamhet år 2000. Det fanns tidigare inget samarbete mellan de olika strålcentra kring strålbehandling av barnen utan dessa frågor var reglerade av olika behandlingsprotokoll som diskuterades i de barnonkologiska arbetsgrupperna (VSTB, VCTB, SBLG). Det uppmärksammades dock ett behov av ett gemensamt forum att diskutera nya studier/protokoll bland kollegor som strålbehandlade barn. Dessutom är det rätt få barn som strålbehandlas (ca 100/år i Sv.), vilket innebär att varje barnradioterapeut ser nya barn rätt sällan och det tar tid att utveckla en särskild kompetens i området. Ett forum för samarbete kring ”strålbarnen” identifierades.

SBRTG sammanträder numera två gånger årligen i ordinarie möten, men ses dessutom på torsdagar ojämna veckor under videokonferenser, där alla nya barnradioterapifall i landet visas och diskuteras. Dessa on-line möten innebär goda möjligheter att utnyttja hela gruppens samlade kompetens i för att ge förslag till optimal strålbehandling i komplicerade situationer. De fyller även en funktion i kvalitetskontroll och kompetensutveckling.

Idag jobbar SBRTG mycket med fortsatt fokus på kvalitetssäkringsfrågor. Alla nya behandlingsprotokoll diskuteras kritiskt. Vi förvaltar sedan januari 2008 ett kvalitetsregister, ” Radtoxregistret”, där uppgifter om det strålbehandlade barnets sjukdom, behandling och med särskilt fokus på strålbehandling och eventuella bieffekter, registreras. Registret ligger på samma dataplattform som övriga barncancerregister. SBRTG samarbetar i frågor kring seneffekter av radioterapi forskningsmässigt med den tysk-österrikiska RiSK gruppen.

Flera av medlemmarna I SBRTG är även ordinarie medlemmar i andra barnonkologiska arbetsgrupper som VSTB, VCTB och SALUB där de ansvarar för eller ger synpunkter på strålbehandlingen i olika studier. Våra medlemmar är även ofta anlitade föreläsare på olika nivåer inom barnonkologin. Vi driver en egen kompetensutveckling av medlemmarna med internatutbildning, deltagande i kurser för barnradioterapeuter mm. Några medlemmar sitter även med i internationella barnonkologiska arbetsgrupper

Ordinarie medlemmar jan 2018:

Umeå:
Anna-Maja Svärd
Per Bergström

Uppsala:
Anna Flejmer
Per Edlund

Stockholm:
Anna Embring
Anna Asklid

Linköping:
Måns Agrup

Göteborg:
Malin Blomstrand
Charlotta Fröjd

Lund:
Jacob Engellau (ordförande)
Martin Nilsson
Ingrid Kristensen (monitorerare)
Nina Ståhlberg

Gruppens verksamhet och register stöds av Barncancerfonden.


access_time 2023-08-31 21:37:17