Stadgar

Stadgar för BLFs Sektion för Pediatrisk Hematologi och Onkologi antagna 050414, reviderade 090203, 120201 resp 170201.

§ 1. Sektionen utgör en sammanslutning av svenska läkare intresserade av pediatrisk hematologi och/eller onkologi. Sektionen är en del av Svenska Barnläkarföreningen med status av intresseförening.

§ 2. Sektionens syfte är att inom Svenska Barnläkarföreningen (BLF) företräda specialområdenas vetenskapliga, kliniska och fackliga intressen och utgöra remissinstans inom föreningen.

§ 3. Ansökan om inträde i sektionen skall inlämnas till verksamhetschefen vid närmaste barncancercentra. Denna verifierar sökandens behörighet och meddelar namn, titel, arbetsplats och e-postadress till sekreteraren. Styrelsen beslutar om inval.

Medlem ansvarar själv för att meddela sekreteraren förändringar i namn, titel, arbetsplats eller e-postadress.

För medlemskap bör svensk legitimerad läkare tillhöra Sveriges Läkarförbund. Samma gäller den som utan att vara legitimerad läkare äger behörighet att i Sverige utöva läkekonsten. Medlem bör också vara ledamot av Svenska Läkaresällskapet.

§ 4. Medlem som önskar utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsens sekreterare som informerar styrelsen härom.

Medlem kan uteslutas ur föreningen genom beslut av styrelsen varvid bestämmelserna i Sveriges Läkarförbunds stadgar, § 15 och i Svenska Läkaresällskapets stadgar, § 6, skall iakttas. Blir medlem utesluten ur endera av dessa sammanslutningar är han/hon även utesluten ur sektionen.

§ 5. Sektionens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av ordförande, sekreterare, kassör, ordförandena i sektionens vårdplaneringsgrupper, en övrig representant från annat sjukhus än universitetssjukhusen samt registerhållare för Svenska Barncancerregistret. Därjämte adjungeras cheferna vid de olika barnonkologiska centra till styrelsens sammanträden, samt verksamhetschef vid Barntumörbiobanken.

Ordförande och övrig ledamot väljes vart annat år och kassör och sekreterare fasförskjutet vart annat. Samtliga väljes för två år och samtliga kan omväljas en gång. Ordförandena i arbetsgrupperna väljes på fyra år och kan omväljas en gång.

Styrelsen är beslutsmässig om minst 5 av dess ledamöter är närvarande. Omröstning är öppen om ej annat begäres. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder. Vid styrelsemöte skall, liksom vid medlemsmöte och årsmöte, protokoll föras och justeras. En representant från sektionens vårdplaneringsgrupper eller verksamhetschef/ansvarig som inte kan delta vid ett styrelsemöte har möjlighet att tillfälligt föreslå en ersättare till mötet. Ersättaren ska senast vid mötets öppnande enhälligt godkännas av styrelsen för att få delta.

§ 6. Förslag till styrelse upprättas av en valberedning, bestående av två medlemmar från sektionen som väljs för två år med ett års fasförskjutning. Omval kan ske en gång.

§ 7. Ordföranden åligger att leda styrelsens sammanträden och att i samråd med sekreteraren uppgöra föredragningslistor.

Sekreteraren åligger att minst två veckor före varje sammanträde tillställa styrelsens ledamöter samt, före årsmöte samtliga sektionens medlemmar, kallelse och föredragningslista, föra protokoll och medlemsförteckning, ombesörja förekommande korrespondens samt förvalta sektionens arkiv.

Kassören åligger att tillsammans med ordföranden ansöka om ekonomiskt bidrag till sektionens verksamhet, samt att föra sektionens räkenskaper och ombesörja utbetalningar i enlighet med sektionens och styrelsens beslut. Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari – 31 december.

Ordföranden och kassören äger rätt att var för sig teckna föreningen (sektionen) och sektionens förekommande plusgirokonto och bankkonto.

Styrelsens förvaltning granskas årligen av två revisorer, utsedda av föreningen. Styrelsen sammanträder minst två gånger årligen.

Ordföranden är dessutom skyldig att inom fyra veckor utlysa styrelsesammanträde om två styrelseledamöter så påfordra.

Styrelsens protokoll skall anslås på sektionens hemsida.

§ 8. Sektionens beslut fattas, både vid styrelsemöten och årsmöte, genom omröstning med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Sluten omröstning företages när begäran härom framställes.

§ 9. Sektionen bör hålla minst ett sammanträde årligen; årsmötet.

Extra sammanträde ska hållas när ordföranden eller styrelsen finner det påkallat eller då minst 10 föreningsmedlemmar tillställt ordföranden skriftlig anhållan härom.

Årsmöte hålles under månaderna januari – maj, dock innan den nordiska barncancerorganisationen (NOPHO) håller sitt årsmöte. Skriftlig kallelse till årsmötet skall vara medlemmarna tillhanda minst 14 dagar i förväg, och ska finnas publicerad på hemsidan. Årsmötet är beslutsmässigt om minst 10 sektionsmedlemmar är närvarande. Vid årsmötet skall föreningen:

a) utse ordförande att leda förhandlingarna.
b) utse en justeringsman.
c) granska styrelsens, kassörens och revisorernas berättelse samt besluta om ansvarsfrihet.
d) välja styrelse enligt § 5.
e) för tiden till nästa årsmöte välja två revisorer och två revisorssuppleanter.
f) välja tid och plats för nästa årsmöte samt utbildningsdag.
g) utse valberedning.
h) fatta beslut om sektionens finansiering.

§ 10. Sektionens vårdplaneringsgrupper är SBLG (Svenska barnleukemigruppen), VSTB (Vårdplaneringsgruppen för solida tumörer hos barn), VCTB (Vårdplaneringsgruppen för CNS-tumörer hos barn), VPH (Vårdplaneringsgruppen för pediatrisk hematologi), SALUB (Svenska arbetgruppen för långtidsuppföljning efter barncancer), SVBRT (Svenska barnradioterapigruppen) och SAREB (Svenska arbetgruppen för rehabilitering efter barncancer).

Vårdplaneringsgruppernas ordförande utses av sektionens årsmöte efter förslag från grupperna och styrelsen. Ordförandena utses för 4 år. Omval kan ske för ytterligare högst 4 år.

Ordförandena i respektive vårdplaneringsgrupp föreslår årsmötet gruppens sammansättning utifrån nedanstående principer.

Generellt gäller för vårdplaneringsgrupperna att de ska bestå av en representant från vart och ett av de olika barnonkologiska centra. Dessa representanter utses lokalt. För VPH ska dessutom registeransvarig läkare samt en övrig ledamot ingå. Vissa representanter kan komma från andra sjukhus än barncancercentra.

För SBLG, VSTB, VCTB ska dessutom registeransvarig läkare samt en övrig ledamot ingå.

För VSTB ska dessutom representanter för barnkirurgi, ortopedi, radioterapi samt barnpatologi ingå.

För VCTB ska dessutom representanter för neurokirurgi, neuroradiologi, radioterapi samt neuropatologi ingå.

För SAREB ska finnas neuropsykologisk representation från alla sex centra, likaså representation från SALUB och VCTB. Representationen ska vara jämnt geografiskt fördelad över landet. SAREB ska arbeta med neuro-kognitiv rehabilitering efter barncancer oavsett bakomliggande diagnos.

§ 11. Sektionens olika arbetsgrupper har databaser. Databaserna ägs av hemsjukhusen och förvaltas av de olika arbetsgrupperna. Beslut om användande av data från de olika databaserna fattas av respektive arbetsgrupp. Vid brådskande ärenden kan respektive ordförande fatta interimistiska beslut som senare måste bekräftas vid nästkommande arbetsgruppsmöte.

Databaserna administeras av Svenska Barncancerregistret. Som ansvarig förvaltare för registret skall utses en registerhållare med en mandatperiod på fyra år. Omval kan ske. Registerhållaren ska till sin hjälp ha en styrgrupp bestående bland annat av representanter från sektionens arbetsgrupper.

§ 12. Vid val av svensk representant till NOPHOs styrelse skall valberedningen ta fram väl förankrade förslag för bedömning i styrelsen. Det formella nationella valet sker vid sektionens årsmöte och träder i kraft efter beslut vid NOPHOs årsmöte.

Vid val av representanter i olika arbetsgrupper i NOPHO tas förslag fram av de olika nationella arbetsgrupperna eller, i de fall detta ej är tillämpligt (t ex supportive care gruppen), av sektionens styrelse. Det formella nationella valet sker vid sektionens årsmöte och träder i kraft efter beslut vid NOPHOs årsmöte.

§ 13. Beslut om ändring av stadgarna kan endast äga rum på årsmöte. Skriftligt förslag om ändring insändes minst två månader före årsmötet till styrelsen.

Förslag till stadgeändring skall åtföljt av styrelsens yttrande däröver tillställas medlemmar samtidigt med kallelsen till årsmötet. För beslut fordras 2/3 majoritet bland de röstande.

Vid beslut om upplösning av sektionen skall dess tillgångar överföras till Svenska Barnläkarföreningen.

Utskriftsvänlig PDF-version


access_time 2019-03-13 00:06:29