SAREB - Svenska Arbetsgruppen för Rehabilitering efter Barncancer

Svenska arbetsgruppen för rehabilitering efter Barncancer (SAREB) är en tvärprofessionell grupp med medlemmar från barncancer/rehabiliteringscentra i Sverige. SAREB har som syfte att stadfästa och organisera riktlinjer för ett nationellt vård – och rehabiliteringsprogram, som innefattar inte bara rent medicinska utan även kognitiva och psykosociala aspekter. Programmet innefattar stödåtgärder för familjerna och de drabbade barnen under uppväxten. Avsikten är ge stöd för barn som behandlats för CNS-tumörer men på sikt alla, som behandlats för cancer i barn- och ungdomsåren där behandlingen innefattar centrala nervsystemet.

SAREB har också som syfte att:
– utvärdera och implementera interventionsprogram för att förbättra de kognitiva förmågorna hos barn som drabbats av hjärntumörer och vid behov andra tumörsjukdomar.
– utvärdera och implementera interventionsprogram för att förebygga psykosocial ohälsa hos barn som drabbats av hjärntumörer och andra tumörsjukdomar samt deras familjer.
– fungera som lobbygrupp i rehabiliteringsfrågor mot landsting/stat/kommun, utbildningsdepartementet, skolverket, socialstyrelsen och andra aktörer med beslutsrätt i dessa frågor.
– skapa en grupp forskare som initierar rehabiliteringsforskning. Forskarna skall också fungera som mentorer, ge inspiration och stöd och vara bollplank och idékälla för yngre forskare inom olika discipliner med intresse för rehabilitering.
– regelbundet ordna möten och workshops för en bredare grupp av personer intresserade av frågor kring rehabilitering efter barncancer.

Medlemmar SAREB (September 2023)

Ingela Kristiansen, Uppsala, barnneurolog, ordförande
Helena Magnusson, Lund, barnneurolog, vice ordförande
Lena Eskilsson Falck, Göteborg, kurator, sekreterare
Ingrid Tonning-Olsson, Lund, neuropsykolog, kassör 
Sven Wiklund, Lund, barnneurolog
Cecilia Petersen, Stockholm, barnonkolog
Karin Persson, Lund, logoped, 
Johanna Mårtensson, Lund, konsultsjuksköterska
Riikka Lovio, Stockholm, neuropsykolog, 
Arja Harila, Uppsala, barnonkolog
Malin Lönnerblad, Stockholm, specialpedagog
Catherine Aaro Jonsson, Östersund, neuropsykolog
Ulrica Samuelsson, Linköping, kurator
Aron Onerup, Göteborg, barnonkolog

 


access_time 2023-09-22 20:11:54