PHOs årsmöte 2023

Datum: 2023-02-01


Kallelse till PHO-sektionens årsmöte 2023-02-01

Plats: Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm

Tid: 13.00-14.00

 1. Mötet öppnas
 2. Val av ordförande och vice ordförande att leda mötet under punkt 9
 3. Mötets stadgeenliga utlysande
 4. Val av justeringsman
 5. Föregående mötesprotokoll
 6. Rapport från styrelsen och arbetsgrupperna
 7. Ekonomirapport
 8. Revisionsberättelse
 9. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
 10. Val till styrelse
 11. Tid och plats till nästa årsmöte samt utbildningsdagar
 12. Övriga frågor
 13. Mötets avslutande

 

 

Stockholm 16 januari 2023,

Pernilla Grillner ordf och Marie Eliasson Hofvander sekr