Kallelse till PHOs årsmöte 2024

Kallelse till PHO-sektionens årsmöte 20240131

Plats: Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm

Tid: 13.00-14.00

1. Mötet öppnas

2. Val av ordförande och vice ordförande att leda mötet under punkt 9

3. Mötets stadgeenliga utlysande

4. Val av justeringsman

5. Föregående mötesprotokoll

6. Rapport från styrelsen och arbetsgrupperna

7. Ekonomirapport

8. Revisionsberättelse

9. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet

10. Val till styrelse

11. Förslag till beslut om tillägg i stadgar (se bilaga till kallelse för bakgrund till beslut).

12. Tid och plats till nästa årsmöte samt utbildningsdagar

13. Övriga frågor

14. Mötets avslutande

 

Stockholm 15 januari 2024,

Pernilla Grillner ordf och Nina Mogensen sekr

 

Kallelse i PDF-format


Publicerad
2024-01-17 av Webmaster PHO
Uppdaterad
2024-01-18 16:53